Financiën

Taakvelden

De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Bewoners en Bestuur

01 Bestuur

1.104

14.474

-13.370

0

0

-13.370

02 Burgerzaken

4.539

11.632

-7.093

0

0

-7.093

04 Overhead

0

8.353

-8.353

0

0

-8.353

064 Belastingen overig

156

150

6

0

0

6

54 Musea

68

3.441

-3.373

0

0

-3.373

57 Openb. groen & recreatie

0

310

-310

0

0

-310

61 Samenkr.& burgerparticip.

0

11.266

-11.266

0

0

-11.266

Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed

08 Overige baten en lasten

128

-11.006

11.135

0

0

11.135

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

14.968

12.213

2.756

0

0

2.756

55 Cultureel erfgoed

333

3.116

-2.783

0

40

-2.743

81 Ruimtelijke ordening

558

7.112

-6.554

0

234

-6.320

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

90.060

76.809

13.251

4.185

6.234

15.301

83 Wonen en bouwen

19.611

54.358

-34.746

5.534

15.026

-25.255

Duurzaamheid

74 Milieubeheer

1.363

19.865

-18.503

141

710

-17.934

Bereikbaarheid

063 Parkeerbelasting

49.700

10.452

39.248

0

0

39.248

08 Overige baten en lasten

0

-2.741

2.741

0

0

2.741

21 Verkeer en vervoer

2.041

34.163

-32.122

13.455

16.579

-28.998

22 Parkeren

10.546

20.739

-10.193

120

1.530

-8.783

25 Openbaar vervoer

1.480

2.740

-1.260

6.434

694

-7.000

74 Milieubeheer

827

6.714

-5.887

0

2.245

-3.642

Openbare ruimte en groen

12 Openb. orde en veiligheid

82

2.206

-2.125

0

0

-2.125

21 Verkeer en vervoer

9.898

68.285

-58.387

0

0

-58.387

23 Recreatieve havens

343

951

-608

0

0

-608

24 Econom. havens&waterwegen

819

357

462

0

3

465

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

827

664

163

0

0

163

55 Cultureel erfgoed

0

3.251

-3.251

0

0

-3.251

57 Openb. groen & recreatie

322

31.792

-31.471

0

0

-31.471

72 Riolering

45.507

33.856

11.651

0

0

11.651

73 Afval

62.729

47.990

14.739

0

0

14.739

75 Begraafpl. & crematoria

1.195

2.065

-870

0

0

-870

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

31 Economische ontwikkeling

15

18.826

-18.812

0

0

-18.812

34 Economische promotie

0

1.478

-1.478

0

0

-1.478

Werk en Inkomen

63 Inkomensregelingen

152.041

198.435

-46.395

0

0

-46.395

64 Begeleide participatie

0

18.123

-18.123

0

0

-18.123

65 Arbeidsparticipatie

350

28.338

-27.988

0

0

-27.988

671 Maatwerkdienstverl. 18+

30

4.163

-4.133

0

0

-4.133

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

2.726

54.844

-52.118

0

2.509

-49.609

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

16.493

45.579

-29.087

0

2

-29.085

56 Media

0

15.931

-15.931

0

0

-15.931

Ondersteuning op maat

61 Samenkr.& burgerparticip.

0

12.593

-12.593

0

0

-12.593

62 Wijkteams

0

55.813

-55.813

0

0

-55.813

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

5.978

-5.978

0

0

-5.978

671 Maatwerkdienstverl. 18+

1.714

54.926

-53.212

0

0

-53.212

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

75.758

-75.758

0

0

-75.758

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.554

124.726

-120.172

0

0

-120.172

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

12.537

-12.537

0

0

-12.537

Volksgezondheid

71 Volksgezondheid

2.247

31.120

-28.873

0

117

-28.756

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

32.099

-32.099

0

0

-32.099

12 Openb. orde en veiligheid

622

30.625

-30.003

0

0

-30.003

Cultuur

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

0

48.496

-48.496

103

132

-48.467

54 Musea

0

9.851

-9.851

0

0

-9.851

56 Media

0

988

-988

0

0

-988

Samenleven en Sport

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

2.752

5.131

-2.379

0

0

-2.379

51 Sportbeleid en activering

500

7.135

-6.635

0

42

-6.593

52 Sportaccommodaties

13.426

37.680

-24.254

0

2.368

-21.886

61 Samenkr.& burgerparticip.

1.440

43.955

-42.515

0

16

-42.498

71 Volksgezondheid

0

57

-57

0

0

-57

Utrechts Vastgoed

42 Onderwijshuisvesting

1.038

1.267

-229

0

0

-229

83 Wonen en bouwen

26.983

27.966

-983

7.183

2.031

-6.134

Algemene middelen

05 Treasury

1.195

-7.239

8.434

0

0

8.434

061 OZB woningen

56.543

4.599

51.944

0

0

51.944

062 OZB niet - woningen

103.856

1.086

102.770

0

0

102.770

064 Belastingen overig

1.575

310

1.264

0

0

1.264

07 Alg. uitkering &gem.fonds

970.622

-518

971.140

0

0

971.140

08 Overige baten en lasten

5.934

35.586

-29.652

39.846

49.708

-19.790

34 Economische promotie

4.214

0

4.214

0

0

4.214

Overhead

04 Overhead

4.573

214.589

-210.017

0

119

-209.898

08 Overige baten en lasten

0

-10.676

10.676

0

0

10.676

Vennootschapsbelasting

09 Vennootschapsbelasting

0

250

-250

0

0

-250

Totaal

1.694.645

1.717.983

-23.338

77.002

100.340

0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Bestuur en ondersteuning

01 Bestuur

1.104

14.474

-13.370

0

0

-13.370

02 Burgerzaken

4.539

11.632

-7.093

0

0

-7.093

04 Overhead

4.573

222.942

-218.370

0

119

-218.251

05 Treasury

1.195

-7.239

8.434

0

0

8.434

061 OZB woningen

56.543

4.599

51.944

0

0

51.944

062 OZB niet - woningen

103.856

1.086

102.770

0

0

102.770

063 Parkeerbelasting

49.700

10.452

39.248

0

0

39.248

064 Belastingen overig

1.731

460

1.271

0

0

1.271

07 Alg. uitkering &gem.fonds

970.622

-518

971.140

0

0

971.140

08 Overige baten en lasten

6.062

11.163

-5.101

39.846

49.708

4.761

09 Vennootschapsbelasting

0

250

-250

0

0

-250

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

32.099

-32.099

0

0

-32.099

12 Openb. orde en veiligheid

703

32.831

-32.128

0

0

-32.128

Verkeer, vervoer en waterstaat

21 Verkeer en vervoer

11.939

102.448

-90.509

13.455

16.579

-87.385

22 Parkeren

10.546

20.739

-10.193

120

1.530

-8.783

23 Recreatieve havens

343

951

-608

0

0

-608

24 Econom. havens&waterwegen

819

357

462

0

3

465

25 Openbaar vervoer

1.480

2.740

-1.260

6.434

694

-7.000

Economie

31 Economische ontwikkeling

15

18.826

-18.812

0

0

-18.812

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

14.968

12.213

2.756

0

0

2.756

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

827

664

163

0

0

163

34 Economische promotie

4.214

1.478

2.736

0

0

2.736

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

3.764

56.111

-52.347

0

2.509

-49.838

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

19.244

50.710

-31.466

0

2

-31.464

Sport, cultuur en recreatie

51 Sportbeleid en activering

500

7.135

-6.635

0

42

-6.593

52 Sportaccommodaties

13.426

37.680

-24.254

0

2.368

-21.886

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

0

48.496

-48.496

103

132

-48.467

54 Musea

68

13.292

-13.223

0

0

-13.223

55 Cultureel erfgoed

333

6.367

-6.034

0

40

-5.994

56 Media

0

16.920

-16.920

0

0

-16.920

57 Openb. groen & recreatie

322

32.102

-31.780

0

0

-31.780

Sociaal domein

61 Samenkr.& burgerparticip.

1.440

67.814

-66.374

0

16

-66.358

62 Wijkteams

0

55.813

-55.813

0

0

-55.813

63 Inkomensregelingen

152.041

198.435

-46.395

0

0

-46.395

64 Begeleide participatie

0

18.123

-18.123

0

0

-18.123

65 Arbeidsparticipatie

350

28.338

-27.988

0

0

-27.988

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

5.978

-5.978

0

0

-5.978

671 Maatwerkdienstverl. 18+

1.744

59.089

-57.345

0

0

-57.345

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

75.758

-75.758

0

0

-75.758

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.554

124.726

-120.172

0

0

-120.172

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

12.537

-12.537

0

0

-12.537

Volksgezondheid en milieu

71 Volksgezondheid

2.247

31.177

-28.930

0

117

-28.813

72 Riolering

45.507

33.856

11.651

0

0

11.651

73 Afval

62.729

47.990

14.739

0

0

14.739

74 Milieubeheer

2.190

26.580

-24.390

141

2.955

-21.576

75 Begraafpl. & crematoria

1.195

2.065

-870

0

0

-870

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

81 Ruimtelijke ordening

558

7.112

-6.554

0

234

-6.320

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

90.060

76.809

13.251

4.185

6.234

15.301

83 Wonen en bouwen

46.594

82.324

-35.730

12.717

17.057

-31.389

Totaal

1.694.645

1.717.983

-23.338

77.002

100.340

0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20