Paragrafen

Investeringen

Voor het gemeentelijk eigendom kennen wij een paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen en een paragraaf Investeringen.

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaat over het verwachte onderhoud van het gemeentelijk eigendom in het jaar 2023. Onderhoudskosten van kapitaalgoederen zijn uitgaven om de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom dat vele jaren meegaat op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of weer te brengen. In de paragraaf investeringen wordt een overzicht gegeven van de geplande investeringen. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is dat onderhoud kwaliteit in stand houdt en investeringen kwaliteit toevoegt. Onderhoud wordt doorgaans uit de lopende begroting bekostigd en de investeringen leiden over het algemeen tot kapitaallasten (rente en afschrijving) gedurende toekomstige jaren. Investeringen in gemeentelijke kapitaalgoederen leiden op de balans tot materiële vaste activa (bezit), deze hebben een economisch nut of een maatschappelijk nut.

Investeringen
De paragraaf Investeringen geeft een overzicht van de te autoriseren vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in het gemeentelijke eigendom voor het komende begrotingsjaar.
Daarnaast geven wij een doorkijk naar onze voornemens voor de komende jaren. Het totale investeringsvolume van de nieuwe investeringen voor 2023 bedraagt 225,9 miljoen euro. Daarvan wordt 183,425 miljoen euro bij het vaststellen van deze begroting geautoriseerd. In het onderstaande overzicht is ook de doorkijk voor de jaren 2024 en verder gegeven.

Tabel: totaaloverzicht investeringen

 

x €1.000

Alle programma's

Autorisaties

2023

2024

2025

2026

t/m 2022

Vervangingsinvesteringen

500.839

97.253

61.336

57.618

56.922

Uitbreidingsinvesteringen categorie A 

709.063

58.539

92.091

4.199

8.900

0

0

0

0

0

Groei in balans  

Vervangingsinvesteringen

13.743

Uitbreidingsinvesteringen categorie A 

32.490

Vrij te geven krediet bij Voorjaarsnota 2023 *

-18.600

Totaal

1.209.902

183.425

153.427

61.817

65.822

Uitbreidingsinvesteringen categorie B I  

190.401

16.713

49.001

5.137

5.137

Routine investeringen II

7.100

18.188

8.058

4.458

Uitbreidingsinvesteringen categorie A III  

Groei in Balans vrij te geven bij Voorjaarsnota 2023

18.600

Totaal investeringsvolume

1.400.303

225.838

220.616

75.012

75.417

 
* Voor een deel van de investeringen Groei in Balans wordt nu nog geen investeringskrediet vrijgegeven. Dit vindt bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2023 plaats. Zie bijlage Groei in Balans investeringen versus kredieten.

I Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoorstel alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met het betreffende raadsvoorstel.
II De routine-investeringen zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa in de sfeer van bedrijfsvoering met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel.

In de volgende hoofdstukken worden de investeringen nader toegelicht, per categorie en per programma.

Binnen de vervangings- en de uitbreidingsinvesteringen maken we onderscheid in investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut.

Economisch Nut
Materiële vaste activa hebben een economisch nut wanneer deze verhandelbaar zijn (er is een markt voor) en/of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Ook wanneer wij ter bestrijding van kosten rechten of een heffing kunnen innen spreken we van materiële vaste activa met een economisch nut. Een voorbeeld hiervan zijn investeringen in de gemeentelijke riolering, scholen en welzijnsaccommodaties.

Maatschappelijk Nut
Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen inkomsten, maar vervullen wel duidelijk een publieke taak. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, fietspaden, water en groenvoorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20