Financiën

Geprognosticeerde balans

Activa

x € 1.000 

Gerealiseerde stand per
31-12-2021

Prognose
stand per
31-12-2022

Prognose
stand per
31-12-2023

Prognose
stand per
31-12-2024

Prognose
stand per
31-12-2025

Prognose
stand per
31-12-2026

Immateriële vaste activa

5.557

5.557

5.557

5.557

5.557

5.557

·           Bijdrage aan activa van derden

5.557

5.557

5.557

5.557

5.557

5.557

Materiële vaste activa

1.731.253

1.822.031

1.925.341

2.056.212

2.137.603

2.195.997

Financiële vaste activa

45.867

46.547

44.640

42.571

41.321

40.402

·           Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

13.249

13.249

13.249

13.249

13.249

13.249

·           Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

0

·           Overige langlopende leningen

32.411

33.091

31.184

29.115

27.865

26.946

·           Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

207

207

207

207

207

207

Voorraden

110.047

207.369

280.886

232.993

214.347

207.108

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

134.498

138.074

138.074

138.074

138.074

138.074

·           Vorderingen op openbare lichamen

70.368

72.156

72.156

72.156

72.156

72.156

  • Uitzettingen in 's Rijks Schatkist

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

·           Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

5.390

5.390

5.390

5.390

5.390

5.390

·           Overige vorderingen

53.740

55.528

55.528

55.528

55.528

55.528

Liquide middelen

1.612

0

0

0

0

0

Overlopende activa

53.868

65.048

65.048

65.048

65.048

65.048

Totaal Activa

2.082.702

2.284.626

2.459.546

2.540.455

2.601.950

2.652.186

Passiva

x € 1.000 

 

Gerealiseerde stand per
31-12-2021

Prognose
stand per
31-12-2022

Prognose
stand per
31-12-2023

Prognose
stand per
31-12-2024

Prognose
stand per
31-12-2025

Prognose
stand per
31-12-2026

Eigen vermogen

852.099

805.163

781.825

778.778

796.593

763.354

Voorzieningen

63.067

94.251

118.887

143.523

163.594

183.665

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

788.572

1.091.572

1.255.572

1.309.572

1.338.572

1.402.572

·           Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000

20.000

0

0

0

0

·           Onderhandse leningen van binnenlandse banken

758.000

1.061.000

1.245.000

1.299.000

1.328.000

1.392.000

·           Voor derden belegde gelden

635

635

635

635

635

635

·           Waarborgsommen

9.937

9.937

9.937

9.937

9.937

9.937

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

151.814

157.787

167.409

172.729

167.338

166.742

·           Bank en giro

0

735

357

677

286

690

·           Kasgeldleningen

105.500

100.000

110.000

115.000

110.000

109.000

·           Overige kortlopende schulden

46.314

57.052

57.052

57.052

57.052

57.052

Overlopende passiva

227.150

135.853

135.853

135.853

135.853

135.853

Totaal Passiva

2.082.702

2.284.626

2.459.546

2.540.455

2.601.950

2.652.186

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20