Financiën

EMU-saldo

 

x € 1.000

Omschrijving

2022

2023

2024

geactualiseerd beeld

  1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-46.936

-23.338

-3.047

  1. Mutatie (im)materiële vaste activa (1)

90.778

103.310

130.871

  1. Mutatie voorzieningen (2)

31.184

24.636

24.636

  1. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) (3)

97.322

73.517

-47.893

  1. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Berekend EMU saldo

-203.852

-175.529

-61.389

Berekening EMU-saldo = post 1 – 2 + 3 – 4 – 5

Toelichtingen:

  1. Investeringsuitgaven minus afschrijvingen minus bijdragen van derden plus inkomsten uit desinvesteringen.
  2. Dotaties aan voorzieningen minus onttrekkingen aan voorzieningen.
  3. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke minus verkopen van grond, beide voor zover niet in exploitatie verantwoord.
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20