Paragrafen

Lokale heffingen

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en onze voornemens voor 2023 op dit gebied.
Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is beschreven in de paragraaf over de belastingen. Meer detailinformatie is opgenomen in de diverse belastingverordeningen die gelijktijdig met deze begroting worden aangeboden.

Beleidsindicatoren
Er zijn een viertal beleidsindicatoren met ingang van de Programmabegroting 2018 opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator

Eenheid

Bron

2019

2020

2021

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

299

333

358

Demografische druk

%

CBS

37,6%

37,6%

37,6%

De demografische druk is de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Indicator

Eenheid

Bron

2020

2021

2022*

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

705

737

907

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

776

811

957

 
* Het COELO heeft in 2022 de manier van berekenen van de OZB aangepast door de gemiddelde waarde van een kleinere groep woningen als uitgangspunt te nemen

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20