Financiën

Actualisatie financieel beeld

In dit hoofdstuk zijn de mutaties in het financiële beeld 2023-2026 uiteengezet ten opzichte van de Begroting 2022. Deze (en ander) mutaties worden ook per programma toegelicht bij 'Wat mag dat kosten?'.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

structureel

Begroting 2022

0

0

0

0

0

Voorjaarsnota 2022

13.570

8.055

-169

-19.029

-19.429

A1 Aanscherping financieel kader

4.680

6.380

13.180

36.355

31.855

A2 Ruimte maken in de begroting

23.965

24.801

25.436

25.536

25.636

A3 Beleidsprioriteiten

-40.703

-45.336

-48.809

-49.230

-37.732

A4 Pakket Groei in Balans

0

0

0

0

0

Coalitieakkoord

-12.058

-14.155

-10.193

12.661

19.759

B1 Gemeentefonds

25.326

43.426

63.980

4.923

1.867

B2 Meerwaardeafdracht

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

B3 Uitvoeringskracht dienstverlening en veiligheid

-1.888

-1.555

-1.213

-810,4

-810

B4 Nominale groei overheadvierkant

-3.313

-3.223

-2.935

-2.164

-2.120

B5 Centrale stemopneming

-200

0

0

0

0

B6 Toegankelijkheid stemlocaties

-30

-30

-30

-30

-30

Autonome ontwikkelingen

17.895

36.619

57.803

-82

-3.093

C1 Generieke indexering verhogen

-11.420

-13.920

-15.420

-15.420

-15.420

C2 Specifieke verhoging energielasten

-7.800

-7.800

-7.800

0

0

C3 Specifieke reservering onvoorzien

-3.000

-3.000

-3.000

0

0

Prijsstijgingen

-22.220

-24.720

-26.220

-15.420

-15.420

D1 Uitvoeringskracht groei in balans

-10.230

-11.441

-2.576

-2.489

-2.489

D2 Taskforce wonen

-1.000

-850

-850

0

0

D3 Evenementen

-650

-400

-400

-400

-400

Uitwerking coalitieakkoord

-11.880

-12.691

-3.826

-2.889

-2.889

Saldo Begroting 2023

-14.693

-6.892

17.395

-24.759

-21.072

Egaliseren incidentele inkomsten meicirculaire 2022

15.281

6892

-17395

24759

Aanvullen algemene dekkingsreserve

-588

Totaal programmabegroting 2023

0

0

0

0

-21.072

Geactualiseerd pakket Groei in Balans

Kosten en dekking Groei in balans ("GiB")

(* 1000 euro)

2023

2024

2025

2026

cumulatief

Kosten

-25.380

-38.260

-43.440

-49.790

-156.870

Dekking

25.380

40.260

40.520

50.710

156.870

Kasschuif

0

-2.000

2.920

-920

0

Saldo

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20