Home

Hoofdlijnen

Voorjaarsnota 2022 en eerste Bestuursrapportage 2022
De Voorjaarsnota is het document waarin de integrale afweging plaatsvindt en de beleidsmatige keuzes, inclusief de meerjarige doorkijk, worden voorgelegd voor het komende begrotingsjaar.  

Coalitieakkoord
Dit betreft het coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat’. In de periode van 2022-2026 wordt er aan de slag gegaan met de groeiende ongelijkheid in onze stad, de grote woningnood en de klimaatcrisis.

Bestedings- en dekkingsvoorstellen
In de resultaatbestemming wordt voorgesteld hoe het financiële resultaat wordt verwerkt. De resultaatbestemming bestaat uit twee delen: 1. Beleidsrelevante en 2. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen. Door het vaststellen van de resultaatbestemming worden budgetten doorgeschoven om alsnog uitvoering te geven aan voorgenomen beleid en vallen middelen vrij ten gunste van het resultaat.

Aangenomen moties en amendementen
Bij de behandeling van de programmabegroting 2023 in de raadsvergadering van 10 november 2023 zijn onderstaande amendementen en moties aangenomen. De financiële consequenties worden bij de eerstvolgende wijziging verwerkt in de begroting. De onderliggende begroting is wel aangepast op de aangenomen amendementen zonder financiële consequenties.

Amendement

Omschrijving

Financiële consequenties

A92

Eisen leerlingenvervoer niet omlaag

Nee

A95

Investeer in winteropvang

Ja

A97

Sekswerk is het juiste woord

Nee

A99

Tegemoetkoming Energiekosten maatschappelijke instellingen

Ja

A100

Transkliniek Utrecht

Ja

A106

Ambitie Cultuur in de Wijk

Nee

A111

Burgerberaad starten in 2023

Ja

Motie

Omschrijving

M299

Kwijtschelden belastingen

M304

Houd Tonk middelen beschikbaar voor ondernemers

M309

Biodiversteitscrisis

M318

Meer winteropvang voor daklozen in Utrecht

M321

Accres vanaf 2026

M326

Utrecht gemeenteraad Europa

M331

Geen Snus in Utrecht

M333

Internationale dag tegen racisme en discriminatie

M334

Mensenrechten als voorwaarde voor aanbestedingen

M338

Onderzoek wijziging koloniale straatnamen

M355

Maximum bijdrage initiatievenfonds naar €35.000

M358

Lobbyregister

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20