Financiën

Corresponderende posten

 

x € 1.000

Corresponderende posten

2023

2024

2025

2026

Inburgering: leerbaarheidstoets

104

106

107

109

Valpreventie bij ouderen

-177

-262

-264

-282

Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren

97

98

98

99

Jeugdzorg

25.624

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

-1.559

-1.577

Maatschappelijke opvang en OGGz

-59

-59

-59

-59

Jeugdhulp kinderen in een AZC

2

2

2

2

Vrouwenopvang

1.122

1.122

1.122

16

Uitstapprogramma sekswerkers

75

Armoedebestrijding kinderen

19

19

19

19

Crisisdienstverlening

1.310

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

525

Extra capaciteit BOA’s

95

95

95

95

Beschermd Wonen (IU)

6.012

6.014

6.016

6.019

Participatie (IU) deel Wsw

341

331

312

256

Voogdij/18+ (IU)

115

115

115

115

Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022

74

75

75

77

Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling 2022

476

485

490

497

Mutatie algemene uitkering

35.755

8.141

6.569

5.386

Door te vertalen naar programma's

35.755

8.141

6.569

5.386

Saldo corresponderende posten

0

0

0

0

In de meicirculaire 2022 worden extra middelen voor nieuwe taken of uitnamen voor vervallen taken beschreven, de corresponderende posten. De noodzakelijkheid van het door vertalen van de corresponderende posten naar de inhoudelijk programma’s wordt getoetst bij de organisatieonderdelen. Hieronder een overzicht van de financiële middelen en daaronder een toelichting waarvoor het nodig is.

Inburgering: leerbaarheidstoets

Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van het afnemen van de leerbaarheidstoets bij asiel- en gezinsmigranten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding bij afname van de leerbaarheidstoets, inplannen van afspraken en het beschikbaar stellen van afnamelocaties.

Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren
Deze middelen zijn nodig voor de aandacht voor menselijke maat (beter uitvoering).

Jeugdzorg

Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard beschikbaar voor de jeugdzorg (opgenomen onder 'overig'). Het kabinet zal bij het afsluiten van de Hervormingsagenda besluiten over de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden, waarbij het advies van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt vormt.

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Taakstelling Rijk op aanpassing eigen bijdrage regeling HbH.

Vrouwenopvang
De middelen zijn bedoeld voor de pilot kind- en gezinsbescherming. Een specifieke opdracht van het Rijk om de keten van de jeugdbescherming te verbeteren. We ontvangen hiervoor vanuit verschillende inkomstenbronnen middelen. Doordat we pas zo laat weten wat er voor 2022 beschikbaar is, is het niet mogelijk alle middelen in 2022 te gebruiken. Een deel van de middelen wordt daarom doorgeschoven naar 2023 met een bijsturingsvoorstel in de 2e bestuursrapportage.

Armoedebestrijding kinderen
Budget voor kinderen in armoede, sluit aan bij de ambities irlt U-pas.

Crisisdienstverlening

Utrecht ontvangt dit budget als centrumgemeente van de arbeidsmarktregoio. Het budget is bestemd voor het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

De extra middelen voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord worden ingezet op extra capaciteitsinzet voor de wijkuitvoeringsplannen, contractmanagement voor nieuwbouw WKO, en 3D-datamodellen. Ook wordt erop ingezet om met deze middelen kansrijke en opschaalbare buurtinitiatieven verder vooruit te helpen.

Extra capaciteit BOA’s

De BOA’s in de openbare ruimte verrichten belangrijk werk. Ze krijgen meer en meer een eigenstandige rol in de aanpak van de lokale leefbaarheid- en veiligheidsvraagstukken. We zijn voornemens om de extra beschikbaar gestelde financiële middelen te besteden aan extra wijkboa’s. Doordat de wijkboa’s preventief aanwezig zijn weten zij wat er in de wijken speelt en zijn zij vaak het eerste aanspreekpunt voor inwoners over onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid of veiligheid. De wijkboa’s zijn de ogen en oren van de gemeente. Ze hebben veel contact met veiligheidspartners, bewoners, ondernemers en zorgen ervoor dat (langdurige) zaken die spelen in een wijk worden opgepakt. Ze zijn in veel situaties een onmisbare samenwerkingspartner van de politie. Met een groeiende stad, waarin we in 2040 een stijging van 28% in bevolking verwachten, is het niet meer dan logisch dat de handhavingscapaciteit (bijvoorbeeld in het aantal wijkboa’s) meegroeit.

Beschermd Wonen

De ophoging van het budget betreft de indexatie 2022 inclusief de door het rijk eind 2021 toegezegde ophoging van de zorgsalarissen met 1,13%. Daarnaast betreft het de volume-indexatie, bedoeld om de groei van de vraag te dekken. De middelen hebben we volledig nodig om de budgetten voor de aanbieders te kunnen indexeren zoals we dat ook voor onze overige aanbieders binnen de zorg doen en om de volumestijging te kunnen opvangen.

Participatie (IU) deel Wsw

Dit budget is nodig voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening en is nodig voor de activering en toeleiding naar werk en daarmee het bevorderen van uitstroom uit de uitkering.

Voogdij/18+

Dit zijn de bedragen voor ‘PC Gesloten jeugdzorg’ en ‘Academische component Kinder- en Jeugdpsychiatrie’ en de reservering voor de compensatieregeling. Het restant van het budget is overgeheveld naar de algemene uitkering vanaf 2023.

Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022

Dit budget is nodig voor de activering en toeleiding naar werk en daarmee het beoordelen van uitstroom uit de uitkering.

Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling 2022

Dit budget is nodig om de huidige prijsstijgingen te kunnen compenseren.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20