Paragrafen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering en strategie ondersteunt collega’s in brede zin bij het uitvoeren van het dagelijks werk voor en in de stad. En zo dragen we bij aan het werken aan een levendige en leefbare stad. Onze bedrijfsvoeringsorganisatie groeit mee met de ontwikkeling van Utrecht, waarbij de steeds krappere arbeidsmarkt een knelpunt voor groei is. Externe ontwikkelingen zoals de toenemende inflatie en de oorlog in Oekraïne leiden tot voortdurende prijsstijgingen die doorwerken in onze bedrijfsvoering en budgetten onder druk zetten.

Het coalitieakkoord 2022-2026 is de komende jaren richtinggevend voor ons netwerk. Belangrijke pijlers van dit akkoord vertalen we -waar mogelijk- naar een slagvaardige bedrijfsvoering ten behoeve van realisatie van onze gemeentelijke opgaven:

  • Kansengelijkheid: Ook voor de medewerkers is de gemeente Utrecht een inclusieve en diverse organisatie waarin gelijkheid en veiligheid voorop staan.
  • Duurzaamheid: De gemeentelijke organisatie gaat ook bij de eigen inkoop en dienstverlening uit van duurzame uitgangspunten zoals vergroening en gezondheid.

We geven onder andere op deze twee pijlers het goede voorbeeld in de brede zin van het woord en handelen hier actief naar.

Met de realisatie van het strategische doel Digitale stad voorzien we in een fundament waar de hele organisatie op kan bouwen (zie ook hoofdstuk 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10 en 2.11). In de Actieagenda Digitale Stad lichten we jaarlijks de voortgang en plannen toe in combinatie met de status van de digitalisering in de businessonderdelen.

In het vervolg van deze paragraaf gaan we in op het Programma Versterking bedrijfsvoering, de Strategische bedrijfsvoeringsagenda, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de BBV (Besluit begroting en verantwoording) indicatoren om onze doelmatigheid als gemeente te meten.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20